Concurs functie publica de executie Consilier Achiziţii publice şi proiecte- clasa 1, grad profesional debutant

Ø Proba  scrisă este programată pentru data de 21. 01. 2022, ora 10,00

Interviul în data de 26. 01. 2022, ora 10,00

 

Ø Condiţii specific pentru înscriere:

-         Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă în ştiinţe economice

-         Cursuri în domeniul achiziţiilor publice

 

Ø Perioada de depunere a dosarelor este: 22. 12. 2021 – 10. 01. 2022

 

Ø Bibliografie / Tematică

 

-         Constituţia României, republicată;

-         Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

-          Legea nr. 98/2016 (*actualizată)privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral

-         H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare – integral

-         Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public-integral

-         Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin Hotararea 395/2016 a Guvernului României, cu modificările şi completările ulterioare –integral

 

Ø Concursul este organizat în baza prevederilor art. II din Legea 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Ø  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

 

Ø Persoană de contact:  Adriana – Ramona  Şuteu,  secretar general UAT

                                                                                 tel: 0264248601 fax: 0264248701

                                                                               email: primariataga@yahoo.com